Regulamin Popside

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Systemu Popside.co. Każda osoba, która chce korzystać z Systemu, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, która stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu. Regulamin i inne warunki usług udostępniane są wszystkim bezpłatnie przed zawarciem Umowy, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Systemu ani usług Popside.

 

DEFINICJE 

Popside/Usługodawca – Popside prosta spółka akcyjna, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, kapitał zakładowy: 5 000 PLN, NIP: 9462726546, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001025819; adres e-mail Popside: office@popside.co 

Cennik – zestawienie cen przedstawiające w sposób porównawczy wysokość Opłat i ich zakres przedmiotowy; Cennik dostępny jest na stronie internetowej Popside pod adresem https://popside.co/cennik.

Dane – informacje o osobach trzecich, w tym dane osobowe, generowane za pośrednictwem Usługi w zakresie określonym przez Użytkownika poprzez funkcjonalności Konta. 

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej, zawierający z Popside Umowę. 

Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona indywidualnie Klientowi, modyfikowalna część Systemu, w której gromadzone są Dane oraz aktywność Użytkowników w ramach Usług. 

Okres abonamentowy – okres świadczenia Usług, którego długość określana jest wybranym przez Klienta Planem, za który uiszcza się Opłaty; Okres abonamentowy kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi Okresu abonamentowego, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca; pojedynczy Okres abonamentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązania Użytkownika wynikającego z Umowy. 

Okres próbny – okres świadczenia Usług, za jaki Klient nie jest zobowiązany uiszczać Opłaty. 

Opłata – opłata abonamentowa, której wysokość jest zależna od wybranego Planu, Okresu abonamentowego, sposobu płatności oraz zakresu przedmiotowego Usług. 

Plan – wariant określający zakres przedmiotowy Usługi świadczonej za pośrednictwem Konta, wybierany przez Klienta na podstawie udostępnianych przez Popside opcji; Plany mogą być indywidualne, jak i uniwersalne w sposób określony w Cenniku. 

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem https://popside.co/polityka-prywatnosci/ 

Przerwa techniczna – związana z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, przerwa w dostępności do Systemu, uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Usług. 

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Systemu. 

System – system informatyczny, którego twórcą i właścicielem jest Popside, na który składa się serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem www.popside.pl, aplikacja webowa oraz mobilna, a także części składowe, jak API czy kod popside. 

Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Popside, jak i do Użytkownika, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością; w szczególności za działanie Siły wyższej uważa się atak hackerski albo wprowadzenie złośliwego oprogramowania do Systemu. 

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta na czas określony Okresu abonamentowego pomiędzy Popside a Użytkownikiem, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin, zaś szczegółowe – wybrane przez Klienta spośród dostępnych opcji, warunki świadczenia Usług. 

Umowa powierzenia – umowa powierzenia Popside przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Klient, zawierana w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Popside Usług. 

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Popside na podstawie Umowy w zakresie określonym Planem, polegające w szczególności na dostarczaniu informacji o podmiotach zainteresowanych produktami lub usługami Klienta lub na implementacji w Witrynie Klienta funkcjonalności do komunikacji z odwiedzającymi stronę. 

Użytkownik – Klient lub podmiot współpracujący z Klientem, któremu Klient udzielił dostępu do Konta, nadając mu odpowiednie uprawnienia. 

Witryna – strona internetowa Klienta będąca przedmiotem Usług, w której umieszczany jest kod Popside i z której dostarczane są Dane. 

Wszelkie definicje i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie znajdują swoje zastosowanie w Umowie, a także innych czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy przez Strony. 

W korespondencji mailowej Stron, powyższe pojęcia pisane z małej litery, mają znaczenie według definicji z Regulaminu, chyba, że nadawca wyraźnie wskaże inaczej.

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania Usług na rzecz Klienta i Użytkowników przez Popside, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i Popside, w tym tryb postępowania reklamacyjnego. Popside wykonuje Usługi na podstawie Umowy. 

Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów oraz Regulaminu jest prawo polskie. Umowy związane z wykonywaniem Usług zawierane są w języku polskim. 

Popside nie zamieszcza na swojej stronie internetowej ofert składanych w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.

 

SYSTEM 

W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Systemu i Usług, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Systemu; zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari lub Google Chrome; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); aktywny numer telefonu; włączona obsługa Cookies i JavaScript; umieszczony w kodzie źródłowym Witryny kod dostarczony przez Popside. 

Zabrania się korzystania z Systemu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności Użytkownik nie może umieszczać w Systemie informacji, które mogą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub stanowiących informacje, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem. 

Popside zastrzega sobie wszystkie prawa do Systemu nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny na mocy Umowy. Umowa nie pozwala Użytkownikowi w szczególności na: (a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Systemu, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Popside, (b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie Systemu, (c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do Popside do tworzenia własnych produktów i usług, (d) wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do Popside w bezprawnym celu lub na niekorzyść Popside. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy. 

Jeżeli w trakcie trwania Umowy, Popside zmieni, ulepszy lub zaktualizuje System, jego nowa wersja zostanie niezwłocznie wdrożona i udostępniona Użytkownikom za pośrednictwem Usługi. Czas wdrożenia ulepszenia lub aktualizacji Systemu będzie odpowiedni do stopnia zaawansowania i złożoności wprowadzanych zmian technicznych i może wymagać zastosowania Przerwy technicznej. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

 

ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY 

W celu założenia Konta i zawarcia Umowy, Użytkownik dopełnia procedury rejestracji za pomocą formularza dostępnego w Systemie lub przy użyciu wtyczki społecznościowej. Wysyłając zgłoszenie rejestracyjne Konta, również za pomocą wtyczki społecznościowej, Użytkownik oświadcza, iż działa na zlecenie Klienta i jest niniejszym odpowiednio umocowany do działania w imieniu i na rzecz tego Klienta. 

Z chwilą potwierdzenia przez Popside dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Klientem a Popside zostaje zawarta Umowa, w tym umowa prowadzenia Konta, pod warunkiem potwierdzenia uprawnienia i/lub umocowania Użytkownika do założenia Konta i zawarcia Umowy. Jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony lub nie jest umocowany w odpowiednim zakresie, Umowa jest nieważna. 

Użytkownik nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez zgody Popside. 

Klient ma prawo udzielania dostępu do Konta wybranym Użytkownikom. Ilość Użytkowników uzależniona jest od wybranego Planu. 

Konto może zostać usunięte w każdym czasie, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Popside (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e-mail, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta) lub poprzez zgłoszenie swojego Konta do usunięcia. Usuwając Konto, Klient zrzeka się dalszego korzystania z Usług opłaconych w ramach Planu. 

Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

Popside może usunąć Konto w przypadku: (a) naruszenia przez Użytkownika warunków Umowy, Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa; (b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Popside; (c) nadużywanie Usług Popside, w szczególności w celach niezgodnych z prawem, jak rozsyłanie SPAM-u lub niezamówionych informacji handlowej; (d) gdy Popside ma obowiązek wypowiedzieć umowę na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

Jeżeli Konto zostało usunięte przez Popside, w szczególności na skutek dokonanych przez tego Użytkownika naruszeń Regulaminu, Popside może odmówić świadczenia na rzecz tego Klienta jakichkolwiek dalszych Usług.

 

OKRES PRÓBNY 

Popside udostępnia Użytkownikom możliwość bezpłatnego testowania Usług w ramach Umowy przez Okres próbny. Do Okresu próbnego zastosowanie mają wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu, odpowiednio również dotyczące zawarcia Umowy oraz skutków jej rozwiązania lub wygaśnięcia, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Opłaty oraz Okresu abonamentowego. 

Jeżeli Klient chce dalej korzystać z Usług, wówczas z dniem zakończenia Okresu próbnego, Użytkownik zobowiązany jest uiścić Opłatę wskazaną w wybranym Planie. Jeżeli Klient nie uiści Opłaty, Umowa ulega automatycznemu zakończeniu, chyba że Strony postanowiły inaczej.

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

W celu skorzystania z odpłatnych Usług lub dalszego korzystania z Usług po Okresie próbnym, Użytkownik wybiera, a następnie opłaca wybrany przez siebie Plan. Użytkownik zamawiając Plan, oświadcza, iż działa na zlecenie Klienta i jest niniejszym odpowiednio umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta. 

Przy wyborze Planu, Użytkownikowi zostanie przedstawione, do akceptacji, podsumowanie zawierające zakres Usługi w ramach wskazanego Planu, czas zakończenia Okresu abonamentowego oraz wysokość należnej Opłaty. Niniejsze stanowi ofertę i w chwili jej akceptacji przez Użytkownika, dochodzi do zawarcia lub zmiany Umowy. Szczegółowy zakres Umowy zależy od rodzaju Planu. Umowa zostaje zawarta na czas określony odpowiadający Okresowi abonamentowemu. 

Klient może zmienić Plan na wyższy w każdym momencie trwania Okresu abonamentowego. Zmiana Planu następuje przez zakup Planu, przy czym postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio. Zmiana Planu następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który została już uiszczona Opłata. Jeżeli Opłata została uiszczona za rok z góry, Popside może aktywować zmieniony Plan ze skutkiem natychmiastowym, wówczas jednak Klient zobowiązany jest wcześniej uiścić różnicę w Opłatach za pozostały Okres abonamentowy. 

Zmiana Planu na niższy, w przypadku rozliczenia rocznego, jest możliwa wyłącznie ze skutkiem na kolejny roczny Okres abonamentowy. 

Z dniem zakończenia Okresu abonamentowego Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres odpowiadający zakończonemu Okresowi abonamentowemu, chyba że zostanie wcześniej wypowiedziana. Zasada określona w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie w przypadku upływu kolejnych, przedłużonych okresów Umowy. 

Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym momencie, ze skutkiem na koniec Okresu abonamentowego obowiązującego na moment złożenia wypowiedzenia, wysyłając Popside wiadomość e-mail z oświadczeniem woli rozwiązaniu Umowy lub pisemnie. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Popside takiego oświadczenia woli. 

W następstwie wypowiedzenia umowy o prowadzenia Konta i/lub wypowiedzenia Umowy, lub też innego jej zakończenia, wszelkie Dane i informacje umieszczone w Systemie w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkownika zostaną usunięte, a Użytkownik utraci do nich bezpowrotnie dostęp.

 

CENY I PŁATNOŚĆ 

Korzystanie z Usług świadczonych przez Popside w ramach Systemu jest odpłatne w zakresie, w jakim określa to Cennik i wybrany przez Klienta 

zakres przedmiotowy Planu oraz Okres abonamentowy. Ceny podane w Cenniku są cenami netto. 

Opłaty są bezzwrotne. 

Popside jest uprawniony do dokonywania zmian warunków określonych Cennikiem, co nie stanowi zmiany Umowy w Okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany Cennika. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w związku z zakończeniem Okresu abonamentowego, nowy Cennik obowiązuje Użytkownika wraz z początkiem następnego Okresu abonamentowego. 

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi po Okresie próbnym jest uprzednie dokonanie przez Klienta Opłaty abonamentowej. Użytkownik realizuje Opłatę w sposób udostępniany przez Popside. Opłaty abonamentowe są wnoszone z góry, w terminach wskazanych w Planie, przez cały czas trwania Umowy. 

Faktury VAT wystawiane są w formie elektronicznej i przesyłane są Klientowi na jego adres e-mail. 

Klient wyraża zgodę na płatności rekurencyjne, których wstrzymanie nastąpi wraz z wypowiedzeniem i zakończeniem Umowy. 

Jeżeli Użytkownik nie uiszcza Opłaty, Popside po upływie ponownego terminu zapłaty, wyznaczonego w przypomnieniu o Opłacie wysłanym na adres e-mail Klienta, uprawniony jest do zablokowania Konta z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności. Jeżeli 

Użytkownik nie ureguluje należności w ponownie wskazanym przez Popside terminie, Popside uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i natychmiastowego usunięcia Danych. 

Jeżeli Klient po raz drugi (lub więcej) nie reguluje należności, Popside uprawniony jest do usunięcia Konta, bez prawa żądania zwrotu dokonanych Opłat. 
Jeżeli Użytkownik wybrał dla Planu roczny Okres abonamentowy, a Umowa zostanie zakończona przed upływem tego Okresu abonamentowego z winy Użytkownika, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Popside kary umownej, w wysokości miesięcznego kosztu abonamentu dla danego pakietu za każdy miesiąc, przez który Umowa pierwotnie miała wiązać Popside i Użytkownika. Popside jest uprawniony do dokonania potrącenia wspomnianej wyżej kary umownej z kwoty Opłaty, pozostałej za niewykorzystany Okres abonamentowy. Powyższe nie stosuje się w przypadku, gdy Użytkownik uiścił Opłatę z góry za roczny Okres abonamentowy.

Jeżeli Umowa nie jest wykonywana przez Popside z przyczyn zależnych od niego lub też Opłata została nienależnie pobrana, Użytkownikowi zostanie zwrócona Opłata w całości lub części, w ten sposób w jaki została pobrana.

 

DANE 

Klient zobowiązuje się, iż przez cały okres korzystania z Danych, będzie mieć do nich prawa lub mieć prawną podstawę do przekazania ich Popside do przetwarzania. W szczególności Klient musi mieć zgodę (kiedy jest to wymagane) danych osób na przetwarzanie ich danych osobowych. 

Popside nie odpowiada za legalność przetwarzania pozyskiwanych przez Klienta danych ani za zgodność jego działania z RODO. Popside może w tym zakresie przekazać Klientowi wskazówki lub opinię własną, jednak nie jest ona zarówno dla Popside, jak i Klienta wiążąca, w szczególności nie rozszerza zakresu Usług i Umowy, których przedmiotem w każdym wypadku jest dostarczenie Klientowi narzędzi programistycznych. 

Przed aktywowaniem funkcjonalności do zbierania Danych, w szczególności pop-upu w Witrynie, Klient powinien odpowiednio zmodyfikować publikowane w nim treści, aby zapewnić zgodność jego działania z RODO. 

Klient decyduje o zakresie przetwarzanych Danych, w szczególności danych osobowych poprzez odpowiednie funkcjonalności Systemu i wskazanie, które dane osób trzecich mają być przetwarzane przez Popside. 

Popside gwarantuje, iż Dane przechowywane w Systemie nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez Popside dla własnych celów niezwiązanych z niniejszym Regulaminem, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa. 

Popside gwarantuje, że (uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze) wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający właściwemu ryzyku. 

Popside zapewnia również przestrzeganie art. 28 ust. 2 i ust. 4 RODO. 

Z chwilą zawarcia Umowy, Klient udostępnia Popside dane osobowe w postaci adresu IP komputera. Te dane będą przetwarzane przez Popside wyłącznie w celu wykonania Umowy i świadczenia funkcjonalności Systemu. Dane te będą na rzecz Klienta przez Popside zbierane, organizowane, utrwalane, porządkowane, przechowywane, opracowywane, przesyłane, udostępniane, usuwane lub niszczone. 

Dane będą przetwarzane przez Popside wyłącznie przez okres posiadania przez Klienta Konta. 

Popside przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się bezpośrednio do Popside o zmianę lub usunięcie jej danych osobowych, niezwłocznie przekażemy Klientowi taką prośbę. 

Popside zapewnia, że dostęp do danych, które przetwarza w imieniu Klienta, będą miały tylko osoby, którym Popside nadało zaktualizowane upoważnienia, o których mowa w przepisach RODO, i które zostały przeszkolone w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych według nowych standardów. Popside zapewnia również, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych jak i sposobów ich zabezpieczenia lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, a także aby osoby te zobowiązały się do przestrzegania przepisów RODO oraz regulacji krajowych wydanych w oparciu o nie. 

Popside udostępnia Klientowi niezwłocznie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz umożliwiamy Klientowi jako administratorowi danych lub profesjonalnemu audytorowi upoważnionemu przez Klienta do przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji, i przyczyniamy się do nich. 

Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości Popside pomaga administratorom poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne nam informacje, Popside pomaga również administratorom wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

Popside wyczerpująco odpowiada na każde zapytanie administratorów związane z przetwarzaniem danych, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia doręczenia zapytania. 

Popside zobowiązuje się zgłaszać Klientowi naruszenia związane z przetwarzaniem danych. W szczególności Popside zobowiązuje się niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 36 godzin od chwili powzięcia informacji, informować Klienta o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować powstaniem jego odpowiedzialności jako administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych. 

W przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych poza obszarem UE, Popside dostarczy administratorom kopię dokumentów, które stanowią przesłankę legalności tego działania (np. dokument zawartych standardowych klauzul umownych obowiązujących w umowie z tzw. podpowierzenie). 

Popside może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Klienta danych osobowych użytkowników systemu innym podmiotom w celu realizacji funkcjonalności Systemu w ramach wewnętrznych procesów obsługi użytkowników, w szczególności: firmie deweloperskiej, firmie rachunkowej, firmie telekomunikacyjnej, firmie dostarczającej system płatności online, dostawcy poczty elektronicznej, firmie dostarczającej system CRM, kancelarii prawnej oraz firmie hostingowej (zgoda ogólna).

Popside może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Klienta danych osobowych pochodzących ze strony internetowej firmom hostingowym w celu wykonania Umowy.

Popside poinformuje Klienta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem przetwarzania przez inny podmiot przetwarzający, umożliwiając Klientowi tym samym wyrażenie sprzeciwu na posłużenie się przez Popside innym podmiotem przetwarzającym. W przypadku braku takiego sprzeciwu, uważa się, że Klient wyraził zgodę na zmianę. 

Popside zobowiązuje się zapewnić, aby postanowienia umowy zawartej z podmiotem, któremu powierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych, odzwierciedlały postanowienia dotyczące ochrony danych ustalone pomiędzy Popside a Klientem w niniejszym Regulaminie oraz zalecenia RODO w tym zakresie. 

Po zakończeniu świadczenia Usług na rzecz Klienta związanych z przetwarzaniem zależnie od jego decyzji, Popside usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują Popside przechowywanie danych osobowych.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Popside udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za System oraz Usługi. 

Popside nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: (a) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, (b) nadużywania Usług w celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celu wysyłania niezamówionych informacji handlowych, (c) udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim; (d) działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Systemu przez Użytkownika lub osoby trzecie; (e) usunięcia Konta; (f) rozwiązania Umowy przez Popside w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika; (g) treści i zakres Danych; (h) krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Systemu, spowodowane Przerwą Techniczną (i) ataków ddos. 

W zakresie Umów zawieranych między Popside a Klientem, Popside ponosi odpowiedzialność w przypadku wyrządzenia szkody oraz w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta. W szczególności Popside nie udziela żadnych gwarancji handlowych w związku ze świadczeniem i korzystaniem z Usług. 

Odpowiedzialność Popside jest ograniczona do wysokości trzykrotności miesięcznej Opłaty. 

Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem lub Regulaminem działania lub zaniechania Klienta. W tym Klient obowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Popside związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania. 

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzielił dostępu do Konta.

 

TECHNICZNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU 

Popside podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Systemu i zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania Usług, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

Wyżej wskazane zobowiązanie nie obejmuje wydarzeń i ich skutków, związanych z: nieprawidłowym funkcjonowaniem zewnętrznych w stosunku do Systemu stron www, pozostających poza kontrolą Popside; problemami spowodowanymi utratą danych z przyczyn leżących po stronie Klienta; niedozwoloną ingerencją Użytkownika lub osób trzecich w System; działaniem Siły Wyższej; Przerwami Technicznymi. 

Popside zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnej pomocy technicznej w zakresie funkcjonalności Systemu. Zgłoszenia należy składać za pomocą adresu e-mail: office@popside.co. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi w terminie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.

 

REKLAMACJE 

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Systemu oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Systemu czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail office@popside.co lub adres siedziby Popside wskazany na wstępie. 

Popside rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Klient nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Klienta. 

W przypadku, o którym mowa powyżej termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Klient dostarczył Popside brakujące informacje. 

Odpowiedź na reklamację Popside kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

 

ZMIANA REGULAMINU

Popside może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie. 

Klient i Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany podczas rejestracji Konta na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 

Nowy Regulamin obowiązuje od dnia wskazanego w jego treści jako data wejścia w życie. Jeżeli Użytkownik w do tej daty nie wypowie Umowy, uważa się że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sytuacji, gdy zaproponowana zmiana Regulaminu znacząco zmienia świadczoną usługę i jest nieakceptowalna dla Użytkownika, ma on prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Popside rozliczy Opłatę i zwróci Użytkownikowi jej część w wysokości wprost proporcjonalnej do okresu przez jaki Umowa miałaby jeszcze obowiązywać, gdyby Użytkownik jej nie rozwiązał.

Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów z Umową związanych będzie sąd właściwy dla strony pozwanej. W przypadku klientów spoza Polski, Sądem właściwym będzie Sąd zgodny z siedzibą firmy Popside, czyli Lublin.