Regulamin Popside

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Systemu Popside.co. Każda osoba, która chce korzystać́ z Systemu, musi uprzednio zapoznać́ się̨ z niniejszym Regulaminem. Regulamin i inne warunki usług udostępniane są̨ wszystkim bezpłatnie przed zawarciem Umowy, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą̨ systemu teleinformatycznego, którym się̨ posługuje. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać́ z Systemu ani usług Popside.

§ 2.
DEFINICJE

 1. Popside/Usługodawca – Popside prosta spółka akcyjna, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, kapitał zakładowy: 5 000 PLN, NIP: 9462726546, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001025819; adres e-mail Popside: office@popside.co
 2. Cennik – zestawienie cen przedstawiające w sposób porównawczy wysokość́ Opłat i ich zakres przedmiotowy; Cennik dostępny jest na stronie internetowej Popside pod adresem https://popside.co/cennik.
 3. Dane – informacje o osobach trzecich, w tym dane osobowe, generowane za pośrednictwem Usługi w zakresie określonym przez Użytkownika poprzez funkcjonalności Konta.
 4. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność́ do czynności prawnych, korzystający z Usług w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej, zawierający z Popside Umowę.
 5. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona indywidualnie Klientowi, modyfikowalna cześć́ Systemu, w której gromadzone są̨ Dane oraz aktywność́ Użytkowników w ramach Usług.
 6. Metoda Płatności Online– elektroniczna transakcja, która umożliwia szybkie i bezpieczne przesyłanie środków bez konieczności fizycznego kontaktu z drugą stroną.
 7. Okres abonamentowy – okres świadczenia Usług, którego długość́ określana jest
  wybranym przez Klienta Planem, za który uiszcza się̨ Opłaty; Okres abonamentowy kończy się̨ z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi Okresu abonamentowego, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca; pojedynczy Okres abonamentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązania Klienta wynikającego z Umowy.
 8. Okres próbny – okres świadczenia Usług, za jaki Klient nie jest zobowiązany uiszczać́ Opłaty.
 9. Operator Usług Płatniczych – podmiot, który przetwarza transakcje płatnicze na zlecenie Klienta.
 10. Opłata – opłata abonamentowa, której wysokość́ jest zależna od wybranego Planu, Okresu abonamentowego, sposobu płatności oraz zakresu przedmiotowego Usług.
 11. Plan – wariant określający zakres przedmiotowy Usługi świadczonej za pośrednictwem Konta, wybierany przez Klienta na podstawie udostępnianych przez Popside opcji; Plany mogą̨ być́ indywidualne ( wtedy ich cena uzgadniana jest każdorazowo między Klientem a Popside) , jak i zdefiniowane przez Popside w Cenniku.
 12. Przerwa techniczna – związana z koniecznością̨ przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, przerwa w dostępności do Systemu, uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Usług.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Systemu.
 14. System – system informatyczny, którego twórcą i właścicielem jest Popside, na który składa się̨ serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem www.popside.co, aplikacja webowa oraz mobilna, a także części składowe, jak API czy kod popside.
 15. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć́ przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Popside, jak i do Użytkownika, i któremu nie mogli się̨ oni przeciwstawić́, działając z należytą̨ starannością̨ ; w szczególności za działanie Siły wyższej uważa się̨ atak hackerski albo wprowadzenie złośliwego oprogramowania do Systemu.
 16. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta na czas określony Okresu abonamentowego pomiędzy Popside a Klientem , której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin, zaś́ szczegółowe – wybrane przez Klienta spośród dostępnych opcji, warunki świadczenia Usług.
 17. Umowa powierzenia – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Klient, zawierana w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Popside Usług określająca zasady i zakres przetwarzanych danych osobowych.
 18. Usługi – usługi polegające na prowadzeniu Konta oraz na implementacji w Witrynie Klienta funkcjonalności polegającej na wyświetlaniu w formie popupa miejsca, w którym użytkownik Witryny Klienta będzie mógł wprowadzić swoje dane.
 19. Użytkownik – Klient, pracownik lub współpracownik Klienta, któremu Klient udzielił dostępu do Konta, nadając mu odpowiednie uprawnienia. Za działania lub zaniechania Użytkownika odpowiedzialność ponosi Klient.
 20. Witryna – strona internetowa Klienta w ramach której umieszczany jest kod Popside umożliwiający korzystanie z Systemu.

Wszelkie definicje i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie znajdują̨ swoje zastosowanie w Umowie, a także innych czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy przez Strony.

W korespondencji mailowej Stron, powyższe pojęcia pisane z małej litery, mają znaczenie według definicji z Regulaminu, chyba, że nadawca wyraźnie wskaże inaczej.

§ 3.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania Usług na rzecz Klienta i Użytkowników przez Popside, jak również̇ prawa i obowiązki Klientów i Popside, w tym tryb postepowania reklamacyjnego. Popside wykonuje Usługi na podstawie Umowy.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań́ wynikających z Umów oraz Regulaminu jest prawo polskie. Umowy związane z wykonywaniem Usług zawierane są̨ w jeżyku polskim.

§ 4.
SYSTEM

 1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Systemu i Usług, po stronie Klienta spełnione muszą zostać́ następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Systemu; zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari lub Google Chrome; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); aktywny numer telefonu; włączona obsługa Cookies i JavaScript; umieszczony w kodzie źródłowym Witryny kod dostarczony przez Popside.
 2. Zabrania się̨ korzystania z Systemu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności Klient nie może umieszczać́ w Systemie informacji, które mogą̨ naruszać́ prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub stanowiących informacje, które mogą̨ być́ wykorzystane do celów niezgodnych z prawem.
 3. Popside zastrzega sobie wszystkie prawa do Systemu nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny na mocy Umowy. Umowa nie pozwala Klientowi w szczególności na:
  1. reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Systemu, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Popside,
  2. modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie Systemu,
  3. wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do Popside do tworzenia własnych produktów i usług,
  4. wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do Popside w bezprawnym celu lub na niekorzyść́ Popside. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy.
 4. Jeżeli w trakcie trwania Umowy, Popside zmieni, ulepszy lub zaktualizuje System, jego wersja zostanie niezwłocznie wdrożona i udostępniona Klientom za pośrednictwem Usługi. Czas wdrożenia ulepszenia lub aktualizacji Systemu będzie odpowiedni do stopnia zaawansowania i złożoności wprowadzanych zmian technicznych i może wymagać́ zastosowania Przerwy technicznej. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

§ 5.
ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu założenia Konta i zawarcia Umowy, Klient dopełnia procedury rejestracji za pomocą̨ formularza dostępnego w Systemie. Wysyłając zgłoszenie rejestracyjne Konta, , Użytkownik oświadcza, iż̇ działa na zlecenie Klienta i jest niniejszym odpowiednio umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta.
 2. Z chwilą potwierdzenia przez Popside dokonania rejestracji Konta oraz uznania rachunku bankowego Popside wynikającego z wybranej przez Klienta Metody Płatności, pomiędzy Klientem a Popside zostaje zawarta Umowa, pod warunkiem potwierdzenia uprawnienia i/lub umocowania Użytkownika do założenia Konta i zawarcia Umowy. Jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony lub nie jest umocowany w odpowiednim zakresie, Umowa jest bezskuteczna. Klient może po wyznaczeniu przez Popside dodatkowego 14-dniowego terminu, potwierdzić zawarcie
 3. Klient nie może dokonać́ cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez zgody Popside.
 4. Klient ma prawo udzielania dostępu do Konta wybranym Użytkownikom. Ilość́ Użytkowników uzależniona jest od wybranego Planu.
 5. Konto może zostać́ usunięte, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Popside ( za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, ze wówczas musi być́ to adres e-mail, którym posługiwał się̨ w momencie rejestracji Konta) .
 6. Usuniecie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Popside możne usunąć́ Konto w przypadku:
  1. naruszenia przez Użytkownika warunków Umowy lub przepisów obowiązującego prawa;
  2. podejmowania przez Użytkownika działań́ na szkodę̨ innych Użytkowników, Klientów, osób trzecich lub Popside;
  3. nadużywanie Usług Popside, w szczególności w celach niezgodnych z prawem, jak rozsyłanie SPAM-u lub niezamówionych informacji handlowej;
  4. gdy Popside ma obowiązek wypowiedzieć́ umowę̨ na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. Jeżeli Konto zostało usunięte przez Popside, w szczególności na skutek dokonanych przez tego Klienta lub Użytkownika naruszeń́ Regulaminu, Popside może odmówić́ świadczenia na rzecz tego Klienta jakichkolwiek dalszych Usług.

§ 6.
OKRES PRÓBNY

 1. Popside może udostępnić Użytkownikom możliwość́ bezpłatnego testowania Usług w ramach Umowy przez Okres próbny trwający 10 dni kalendarzowych. Do Okresu próbnego zastosowanie mają wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu, odpowiednio również̇ dotyczące zawarcia Umowy oraz skutków jej rozwiązania lub wygaśnięcia, z zastrzeżeniem postanowień́ dotyczących Opłaty oraz Okresu abonamentowego.
 2. Jeżeli Klient chce dalej korzystać́ z Usług, wówczas z dniem zakończenia Okresu próbnego, Użytkownik zobowiązany jest uiścić́ Opłatę̨ wskazaną w wybranym Planie. Jeżeli Klient nie uiści Opłaty, Umowa ulega automatycznemu zakończeniu, chyba że Strony postanowiły inaczej.

§ 7.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W celu skorzystania z odpłatnych Usług lub dalszego korzystania z Usług po Okresie próbnym, Użytkownik wybiera, a następnie opłaca wybrany przez siebie Plan. Użytkownik zamawiając Plan, oświadcza, iż̇ działa na zlecenie Klienta i jest niniejszym odpowiednio umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta.
 2. Przy wyborze Planu, Użytkownikowi zostanie przedstawione, do akceptacji, podsumowanie zawierające zakres Usługi w ramach wskazanego Planu, czas zakończenia Okresu abonamentowego oraz wysokość́ należnej Opłaty. Szczegółowy zakres Umowy zależy od rodzaju Planu. Umowa zostaje zawarta na czas określony odpowiadający Okresowi abonamentowemu lub na czas nieokreślony w przypadku jej automatycznego przedłużenia ( w takim przypadku Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych).
 3. Klient może zmienić́ Plan na wyższy w każdym momencie trwania Okresu abonamentowego. Zmiana Planu następuje przez zakup Planu, przy czym postanowienia powyższe stosuje się̨ odpowiednio. Zmiana Planu następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który została już̇ uiszczona Opłata. Jeżeli Opłata została uiszczona za rok z góry, Popside może aktywować́ zmieniony Plan ze skutkiem natychmiastowym, wówczas jednak Klient zobowiązany jest wcześniej uiścić́ różnicę w Opłatach za pozostały Okres abonamentowy.
 4. Zmiana Planu na niższy, w przypadku rozliczenia rocznego, jest możliwa wyłącznie ze skutkiem na kolejny Okres abonamentowy.
 5. Z dniem zakończenia Okresu abonamentowego Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że zostanie wcześniej wypowiedziana. Zasada określona w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie w przypadku upływu kolejnych, przedłużonych okresów Umowy.
 6. Klient może wypowiedzieć́ Umowę̨ w każdym momencie, ze skutkiem na koniec Okresu abonamentowego obowiązującego na moment złożenia wypowiedzenia, wysyłając Popside wiadomość́ e-mail z oświadczeniem woli o rozwiązaniu Umowy lub pisemnie. Momentem złożenia wypowiedzenia jest chwilą otrzymania przez Popside takiego oświadczenia woli.
 7. W następstwie wypowiedzenia Umowy i/lub wypowiedzenia Umowy, lub też innego jej zakończenia, wszelkie Dane i informacje umieszczone w Systemie w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkownika zostaną̨ usunięte, a Użytkownik utraci do nich bezpowrotnie dostęp.

§ 8.
CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Popside w ramach Systemu jest odpłatne w zakresie, w jakim określa to Cennik i wybrany przez KlientaPlan oraz Okres abonamentowy.
 2. Ceny podane w Cenniku są̨ cenami brutto.
 3. Ofertowane są różne Metody Płatności. Klient zostanie poinformowany o faktycznie dostępnych Metodach Płatności w momencie rejestracji konta, przed zawarciem Umowy. Uruchomienie płatności cyklicznej oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na cykliczne, przyszłe obciążenia karty Użytkownika określoną kwotą, w określonych odstępach czasu , bez udziału Użytkownika z użyciem wybranej Metody Płatności.
 4. Popside jest uprawniony do dokonywania zmian warunków określonych Cennikiem, w którym doszło do zmiany Cennika. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w związku z zakończeniem Okresu abonamentowego, nowy Cennik obowiązuje Klienta wraz z początkiem następnego Okresu abonamentowego.
 5. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi po Okresie próbnym jest uprzednie dokonanie przez Klienta Opłaty abonamentowej. Klient realizuje Opłatę̨ w sposób udostępniany przez Popside. Opłaty abonamentowe są̨ wnoszone z góry, w terminach wskazanych w Planie, przez cały czas trwania Umowy.
 6. Faktury VAT wystawiane są̨ w formie elektronicznej i są do pobrania w panelu „rozliczenia” Popside na koncie Klienta
 7. Klient wyraża zgodę̨ na płatności rekurencyjne, których wstrzymanie nastąpi wraz z wypowiedzeniem i zakończeniem Umowy.
 8. Jeżeli Klient nie uiszcza Opłaty, Popside po upływie ponownego terminu zapłaty, wyznaczonego w przypomnieniu o Opłacie wysłanym na adres e-mail Klienta, uprawniony jest do zablokowania Konta z możliwością̨ jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności.
 9. Jeżeli Użytkownik nie ureguluje należności w ponownie wskazanym przez Popside terminie, Popside uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Jeżeli Umowa nie jest wykonywana przez Popside z przyczyn zależnych od niego lub też Opłata została nienależnie pobrana, Użytkownikowi zostanie zwrócona Opłata w całości lub części, w ten sposób w jaki została pobrana.

§ 9.
DANE

 1. Klient zobowiązuje się̨ , iż przez cały okres korzystania z Danych, będzie mieć do nich prawa lub mieć prawną podstawę̨ do ich przetwarzania . W szczególności Klient musi mieć́ zgodę̨ (kiedy jest to wymagane) danych osób na przetwarzanie ich danych osobowych.
 2. Popside nie odpowiada za legalność przetwarzania pozyskiwanych przez Klienta danych ani za zgodność jego działania z RODO. Przedmiotem umowy jest jedynie dostarczenie Klientowi narzędzi programistycznych w postaci Systemu.
 3. Przed aktywowaniem funkcjonalności do zbierania Danych, w szczególności pop-upu w Witrynie, Klient powinien odpowiednio zmodyfikować publikowane w nim treści, aby zapewnić́ zgodność jego działania z RODO.
 4. Klient decyduje o zakresie przetwarzanych Danych, w szczególności danych osobowych poprzez odpowiednie funkcjonalności Systemu i wskazanie, które dane podmiotów danych mają być́ przetwarzane przez Popside.
 5. Popside gwarantuje, iż̇ Dane przechowywane w Systemie nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez Popside dla własnych celów niezwiązanych z niniejszym Regulaminem, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich udostepnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.
 6. Popside gwarantuje, że (uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze) wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,
 7. Popside zapewnia również̇ przestrzeganie art. 28 ust. 2 i ust. 4 RODO.
 8. Z chwilą zawarcia Umowy, Klient powierza Popside dane osobowe w postaci adresu IP komputera, adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska. Te dane będą̨ przetwarzane przez Popside wyłącznie w celu wykonania Umowy i świadczenia funkcjonalności Systemu. Dane te będą na rzecz Klienta przez Popside zbierane, organizowane, utrwalane, porządkowane, przechowywane, opracowywane, przesyłane, udostępniane, usuwane lub niszczone.
 9. Dane będą̨ przetwarzane przez Popside wyłącznie przez okres trwania Umowy.
 10. Popside przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta. Jeżeli osoba, której dane dotyczą̨ zwróci się̨ bezpośrednio do Popside o zmianę̨ lub usuniecie jej danych osobowych, w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przekażemy Klientowi taką prośbę̨ .
 11. Popside zapewnia, że dostęp do danych, które przetwarza w imieniu Klienta, będą̨ miały tylko osoby, którym Popside nadało upoważnienia, o których mowa w przepisach RODO, i które zostały przeszkolone z zasad ochrony danych osobowych . Popside zapewnia również̇ , aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych a także aby osoby te zobowiązały się̨ do przestrzegania przepisów RODO oraz regulacji krajowych wydanych w oparciu o nie.
 12. Popside udostępnia Klientowi niezwłocznie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz umożliwia Klientowi jako administratorowi danych lub profesjonalnemu audytorowi upoważnionemu przez Klienta do przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji, i przyczyniamy się̨ do nich. Przeprowadzenie audytu może być przedmiotem dodatkowych kosztów obciążających Klienta.
 13. Biorąc pod uwagę̨ charakter przetwarzania, w miarę̨ możliwości Popside pomaga administratorom poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą̨ , w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne nam informacje, Popside pomaga również̇ administratorom wywiązać się̨ z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 14. Popside wyczerpująco odpowiada na każde zapytanie administratorów związane z przetwarzaniem danych, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia doręczenia zapytania.
 15. Popside zobowiązuje się̨ zgłaszać́ Klientowi naruszenia związane z przetwarzaniem danych. W szczególności Popside zobowiązuje się̨ niezwłocznie, nie dłużej jednak niż̇ w terminie 36 godzin od chwili powzięcia informacji, informować́ Klienta o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować́ powstaniem jego odpowiedzialności jako administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisówzwiązanych z ochroną danych osobowych.
 16. Popside może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Klienta danych osobowych innym podmiotom.
 17. Popside poinformuje Klienta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem przetwarzania przez inny podmiot przetwarzający, umożliwiając Klientowi tym samym wyrażenie sprzeciwu na posłużenie się̨ przez Popside innym podmiotem przetwarzającym. W przypadku braku takiego sprzeciwu, uważa się̨ , że Klient wyraził zgodę̨ na zmianę̨ .
 18. Popside zobowiązuje się̨ zapewnić́, aby postanowienia umowy zawartej z podmiotem, któremu powierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych, odzwierciedlały postanowienia dotyczące ochrony danych ustalone pomiędzy Popside a Klientem w niniejszym Regulaminie.
 19. Po zakończeniu świadczenia Usług na rzecz Klienta związanych z przetwarzaniem zależnie od jego decyzji, Popside usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują̨ Popside przechowywanie danych osobowych.

§ 10.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Popside udostępnia infrastrukturę̨ teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za System oraz Usługi.
 2. Popside nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień́ niniejszego Regulaminu,
  2. nadużywania Usług w celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celu wysyłania niezamówionych informacji handlowych,
  3. udostepnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;
  4. działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Systemu przez Użytkownika lub osoby trzecie;
  5. treści i zakresu Danych;
  6. krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Systemu, spowodowanych Przerwą Techniczną
  7. ataków ddos.
 3. W zakresie Umów zawieranych miedzy Popside a Klientem, Popside ponosi odpowiedzialność w przypadku wyrządzenia szkody oraz w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta w maksymalnej wysokości trzykrotności miesięcznej Opłaty a w zakresie odpowiedzialności wynikającej z przepisów i zasad dotyczących ochrony danych osobowych Popside ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy nie dopełniło obowiązków nakładanych bezpośrednio przez te przepisy na podmioty przetwarzające lub gdy działało poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom.
 4. Klient zobowiązuje się̨ pokryć́ Popside wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem lub Regulaminem działania lub zaniechania Klienta. W tym Klient obowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Popside związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania.
 5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność́ za podmioty, którym udzielił dostępu do Konta.

§ 11.
TECHNICZNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU

 1. Popside podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić́ prawidłowe funkcjonowanie Systemu i zobowiązuje się̨ do zapewnienia ciągłości działania Usług, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Wyżej wskazane zobowiązanie nie obejmuje wydarzeń i ich skutków, związanych z: nieprawidłowym funkcjonowaniem zewnętrznych w stosunku do Systemu stron www, pozostających poza kontrolą Popside; problemami spowodowanymi utratą danych z przyczyn lezących po stronie Klienta wynikających z stosowanych przez Klienta rozwiązań technicznych oraz środków łączności; niedozwoloną ingerencją Użytkownika lub osób trzecich w System; działaniem Siły Wyższej; Przerwami Technicznymi.
 3. Popside będzie informował Klienta , wiadomością e-mail przesłaną na adres wskazany przez Klienta przy zawieraniu Umowy, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o planowanych Przerwach Technicznych.
 4. Popside zobowiązuje się̨ do świadczenia nieodpłatnej pomocy technicznej w zakresie funkcjonalności Systemu. Zgłoszenia należy składać́ za pomocą̨ adresu e-mail: office@popside.co. Usługodawca zobowiązuje się̨ do odpowiedzi w terminie 24 godzin roboczych od otrzymania zgłoszenia.

§ 12.
REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Systemu oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać́ co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń́ i uwag do Systemu czy Usług. Reklamację należy wysyłać́ na adres e-mail office@popside.co lub adres siedziby Popside wskazany na wstępie.
 2. Popside rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Klient nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Klienta.
 3. W przypadku, o którym mowa powyżej termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Klient dostarczył Popside brakujące informacje.
 4. Odpowiedź na reklamację Popside kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

§ 13.
ZMIANA REGULAMINU

 1. Popside może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie.
 2. Klient i Użytkownicy zostaną̨ poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany podczas rejestracji Konta na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Nowy Regulamin będzie obowiązywał od dnia wskazanego w jego treści jako data wejścia w życie. Użytkownik będzie miał 14 ( czternaście dni) złożenie oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu. Brak akceptacji nowego Regulaminu jest równoznaczny z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta z końcem Okresu Abonamentowego.

§ 14.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sytuacji, gdy zaproponowana zmiana Regulaminu znacząco zmienia świadczoną usługę i jest nieakceptowalna dla Użytkownika, ma on prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Popside rozliczy Opłatę i zwróci Użytkownikowi jej część w wysokości wprost proporcjonalnej do okresu przez jaki Umowa miałaby jeszcze obowiązywać, gdyby Użytkownik jej nie rozwiązał.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów z Umową związanych będzie sąd właściwy dla strony pozwanej. W przypadku klientów spoza Polski, Sądem właściwym miejscowo będzie Sąd zgodny z siedzibą firmy Popside.